Losloopverbod kanoroute update 1

Op de brief van BP aan de Gemeente over het losloopverbod langs de kanoroute werd als antwoord ontvangen dat het losloopverbod was ingesteld omdat de kanoroute deel uitmaakt van de bebouwde kom. Uiteraard is dat klinkklare onzin, zodat met onderstaande brief antwoord is gegeven aan de Gemeente.
We zijn nu zover dat met het antwoord van de Gemeente U Uw hond rustig los kunt laten lopen op de kanoroute.
U zult na een bekeuring door iedere rechter worden vrijgesproken.

Refertes :
1. Brief Werkgroep Blaffend protest d.d. 13 december 2015
2. Uw antwoord AU16.00913 d.d. 28 januari 2016

Onderwerp: Losloopverbod Kanoroute

Den Helder 11 februari 2016

College,

Hierbij vragen wij Uw aandacht voor het volgende:

1. Met referte 1 werd door ons het onrechtmatig plaatsen van borden langs de Kanoroute, die blijkbaar een losloopverbod voor honden moeten aanduiden, aan de orde gesteld.
Gewezen werd op het feit dat de groenstroken ter weerszijden van het fietspad/voetpad langs de Kanoroute losloopgebieden zijn zonder opruimplicht. E.e.a. overeenkomstig het gestelde in de APV artikel 2.57 lid en de Nota Dierenwelzijn 2010 op blz. 5 onder de kop “natuurgebieden”. Door de Gemeente wordt in discussies over het gebrek aan losloopgebieden de Kanoroute altijd genoemd als alternatief voor de beperkingen in het duingebied.

2. In Uw antwoord met referte 2 vat U referte 1 op onjuiste wijze samen. U zegt dat Blaffend Protest wijst op eerdere toezeggingen van de Gemeente. Dat is onjuist. De Werkgroep Blaffend Protest wijst op de APV en op een nota die door de Gemeenterad is vastgesteld.
De tekst van referte 1 is zo duidelijk dat daarover geen misverstand over kan bestaan.
Blijkbaar verdraait U de zaken met opzet om een antwoord op het gestelde te vermijden. U maakt zich hiermee schuldig aan het schenden van de grondbeginselen van behoorlijk bestuur.

3. U stelt in referte 2 dat op de kanoroute een aanlijnbod geldt op basis van de APV omdat de kanoroute binnen de bebouwde kom ligt. U wijst daarbij op een afbeelding die de bebouwde kommen van Den Helder weergeeft. Deze afbeelding is een bijlage van de APV en is bij ons als zodanig bekend. Bij veel rechtszaken bij de strafrechter heeft die bijlage al een rol gespeeld. Uit de afbeelding blijkt echter dat Uw bewering volstrekt onjuist is.
De bebouwde kom volgt ter plaatse van de kanoroute de Doggersvaart. Het gebied zuidelijk van de Doggersvaart is geen bebouwde kom.
Blijkbaar probeert U met het geven van volstrekt onjuiste informatie te vermijden dat U moet erkennen dat U de borden ten onrechte heeft geplaatst.
Ook hiermee schendt u de beginselen van behoorlijk bestuur op zeer ernstige wijze.

4. Volgens Uw beweringen geldt op het zuidelijke deel van de kanoroute geen losloopverbod.
Dat is eveneens onjuist. Het meest zuidelijke deel van de kanoroute bevindt zich binnen de bebouwde kom van Julianadorp aan Zee. Uiteraard respecteren wij het losloopverbod aldaar.

5. In Uw antwoord gaat U volledig voorbij aan het feit dat e.e.a. zonder enige vorm van overleg of inspraak is gebeurd. Het is ons duidelijk dat U geen overleg met burgers wenst. Een verordening Burgerparticipatie ontbreekt niet voor niets in Den Helder.
In dit geval had overleg in Uw voordeel kunnen werken. Dat had U kunnen behoeden voor het onrechtmatig handelen dat U heeft gepleegd met het plaatsen van de borden.

6. Uw onrechtmatig handelen kan ernstige consequenties hebben. De verwachting van andere weggebruikers dat honden niet los mogen lopen op basis van de onterecht door U geplaatste borden kan ongelukken veroorzaken waarvoor U dan verantwoordelijke en aansprakelijk bent.

7. Het komt ons voor dat het nu voldoende duidelijk is dat de borden langs de Kanoroute onrechtmatig zijn geplaatst.
U dient de borden zo spoedig mogelijk te laten verwijderen en het gebied weer in te richten als losloopgebied zonder opruimverplichting.

Werkgroep Blaffend Protest

Ir. L. Nieuwenhuis
Voorzitter