Losloopverbod Kanoroute

Aan het College en Raad is vandaag de volgende aangetekende brief gestuurd vanwege het plaatsen van borden met een losloopverbod langs de Kanoroute.
De plaatsing is in strijd met de APV en met het beleid Dierenwelzijn.

AAN: Het College van Burgemeester en Wethouders
1780 AA Den Helder

I.A.A: Voorzitter en leden van de Raad.

Onderwerp: Losloopverbod Kanoroute

Den Helder 13 december 2015

College,

Hierbij vragen wij Uw aandacht voor het volgende:

1. De groenstroken ter weerszijden van het fietspad/voetpad langs de Kanoroute zijn losloopgebieden zonder opruimplicht.
E.e.a. is overeenkomstig het gestelde in de APV artikel 2.57 lid.1.c.
Het losloopgebied is ook opgenomen als zodanig in de Nota Dierenwelzijn 2010 op blz. 5 onder de kop “natuurgebieden” a.v. : “Honden mogen loslopen in een groot gedeelte van Mariëndal en langs de fiets- en kanoroute.”
De Kanoroute is een zeer gewild losloopgebied bij hondenbezitters die houden van een lange wandeling.
In de discussies met de Gemeente over het gebrek aan losloopgebieden werd door de Gemeente de Kanoroute altijd genoemd als alternatief voor de opgelegde beperkingen in het duingebied.

2. Begin deze week zijn langs de gehele Kanoroute gele borden geplaatst waarop in beeld en tekst een aanlijnplicht is aangeduid. De borden zijn van een model dat niet voorkomt in de wet en waarnaar niet verwezen wordt in de APV. Formeel hebben ze dus geen betekenis (zoals vrijwel alle borden t.a.v. honden in de gemeente Den Helder).
Wat de bedoeling van de borden ook is, de opdrachtgever van het plaatsen van de borden heeft hierbij blijkbaar gedachten die in strijd zijn met de status van een losloopgebied.
In de ogen van de opdrachtgever is de status losloopgebied blijkbaar niet meer van toepassing.

3. Van het bestaan van een plan of procedure om de status van het gebied te veranderen is ons niets gebleken.
Hoewel de Vereniging “Werkgroep Blaffend Protest” bekend staat als een vereniging die de belangen van hondenbezitters behartigt en al vele malen in procedures t.a.v. bezwaar en beroep met de Gemeente de degens heeft gekruist, dan wel samen met de Gemeente is opgetrokken, is het blijkbaar niet nodig gevonden de Vereniging in te lichten.
Hoewel een Verordening Burgerparticipatie in Den Helder ontbreekt boogt de Gemeente bij herhaling op de Burgerparticipatie die hoog in het vaandel zou staan.
Van het toepassen van Burgerparticipatie of een andere vorm van overleg is de Vereniging niets gebleken. Blijkbaar vindt de opdrachtgever dat belanghebbenden, in casu de hondenbezitters, het plaatsen van deze borden niets aangaat.
De Vereniging kan overigens geen reden bedenken dat langs de Kanoroute een losloopverbod zou moeten worden ingesteld en dat dit zo dringend zou zijn dat dit moet gebeuren zonder enig overleg met belanghebbenden en zelfs in strijd met de APV en de Nota Dierenwelzijn die door de Raad is vastgesteld

4. Het komt ons voor dat de borden langs de Kanoroute onrechtmatig zijn geplaatst.
Verzoeke de borden zo spoedig mogelijk te laten verwijderen en het gebied weer in te richten als losloopgebied zonder opruimverplichting.

Werkgroep Blaffend Protest

Ir. L. Nieuwenhuis
Voorzitter