Statuten van de werkgroep Blaffend Protest

Artikel 1: Naam en zetel

1. De Vereniging draagt de naam: Werkgroep Blaffend Protest

2. Zij is gevestigd in Den Helder

Artikel 2: Duur

De Vereniging is opgericht op 12 april 2006 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3: Doel

1. De Vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de hondenbezitters en hun honden in Den Helder en wijde omgeving.

2. Het in lid 1 genoemde doel omvat de volgende subdoelen:

 1. Het bewerkstelligen van voldoende losloopgebieden van ruime omvang en op veilige plaatsen.
 2. Het bewerkstelligen van voldoende doorgaande, op elkaar aansluitende, wandelroutes voor hondenbezitters en hun honden.
 3. Het streven naar een mentaliteit bij de hondenbezitters die voorziet in een goede verzorging van de hond en de beperking van overlast veroorzaakt door honden in al haar verschijningsvormen.

3. De Vereniging tracht doel en subdoelen onder meer te bereiken door:

 1. Het houden van vergaderingen.
 2. Het onderhandelen met overheid en particulieren.
 3. Het bevorderen van bekendheid en medewerking bij de politieke partijen.
 4. Waar mogelijk deelname aan de politieke besluitvorming.
 5. Het deelnemen aan wettelijke procedures.
 6. Het stimuleren van mensen t.a.v. een verantwoord sociaal gedrag van hond en bezitter.
 7. Het organiseren van gerelateerde activiteiten voor de leden.

Artikel 4: Leden, Ereleden en Donateurs

1. De Vereniging kent:

 1. Leden
 2. Ereleden
 3. Donateurs

2. Leden van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de Algemene Vergadering, met tenminste een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, zijn benoemd.
Een voordracht voor een dergelijke benoeming gebeurt door het Bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.

4. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die bereid zijn de Vereniging financieel te steunen, met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

Artikel 5: Toelating

1. Het Bestuur beslist over de toelating van leden.

2. Ingeval van afwijzing van een lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6: Einde van het Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door overlijden.
 2. Door opzegging van het lid.
 3. Door opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals in de Statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging of van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen der leden

1. De leden dienen zich te onthouden van gedragingen waardoor de belangen van de Vereniging ontoelaatbaar worden geschaad.

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

3. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

4. Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.

5. Verdere verplichtingen der leden worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8: Bestuur

1. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes leden, die door de Algemene Vergadering worden benoemd.

2. De voordracht van kandidaten voor het Bestuur geschiedt schriftelijk door het Bestuur aan de leden, gelijktijdig met de oproep voor de betreffende vergadering.

3. Tenminste tien leden kunnen een voordracht van kandidaten doen die voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur moet zijn ingediend.

4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.

5. Het Bestuur is eveneens bevoegd een bestuurslid te schorsen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging.
  b. Door bedanken.

8. Het Bestuur wijst uit haar midden een Secretaris en een Penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit haar midden een vervanger aanwijzen. De Voorzitter wordt door de Algemene Vergadering als zodanig gekozen.

9. Van de bestuursvergaderingen worden door de Secretaris notulen gemaakt. Bij ontstentenis van de Secretaris treedt een bestuurslid als zijn vervanger op.

Artikel 9: Vertegenwoordiging

1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te houden waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het Bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door Commissies die door het Bestuur worden benoemd.

4. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen tot een bedrag van Euro 2000,-. Daarboven is toestemming van de Algemene Vergadering benodigd.

5. De Vereniging wordt vertegenwoordigd:

 1. hetzij door het Bestuur;
 2. hetzij door de Voorzitter en de Secretaris;
 3. hetzij door twee andere bestuursleden;
 4. hetzij door de Voorzitter c.f. het gestelde in het zesde lid.

6. De Voorzitter is bevoegd de Vereniging zelfstandig te vertegenwoordigen inzake wettelijke procedures met betrekking tot bezwaar en beroep en ten aanzien van het indienen van
bedenkingen en zienswijzen in wettelijke procedures waarin deze relevant zijn.

Artikel 10: Rekening en verantwoording

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het boekjaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar.

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na afloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het Bestuur vorderen.

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Commissie van twee personen die geen deel uit mogen maken van het Bestuur.
De Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

Artikel 11: Algemene vergadering

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – gehouden. In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde Commissie.
 2. de benoeming van de in Artikel 10 genoemde Commissie voor het volgende verenigingsjaar.
 3. voorziening in eventuele vacatures.
 4. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk acht.

4. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in Artikel 15 of bij advertentie in tenminste een veel gelezen dagblad.

Artikel 12: Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.

3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is heeft een stem.

4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 13: Voorzitterschap en notulen

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter van het Bestuur of zijn plaatsvervanger.
Bij ontstentenis van beiden treedt een ander bestuurslid, aangewezen door het Bestuur op als Voorzitter.
In het geval dat op deze wijze niet in een Voorzitter wordt voorzien dan wijst de Algemene Vergadering een Voorzitter aan.

2. De Secretaris is verantwoordelijk voor het maken van een verslag van de Algemene Vergadering.
Het verslag wordt ter kennis van de leden gebracht voor de volgende Algemene Vergadering.

Artikel 14: Besluitvorming van de Algemene Vergadering

1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de Voorzitter dat door de Algemene Vergadering een besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de wet of de Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat, hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij de vermelde herstemmingen (uitgezonderd de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel met uitzondering van de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de Voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijk stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 15: Bijeenroeping Algemene Vergadering

1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 16.

Artikel 16: Statutenwijziging

1. In de Statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.
Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering over het voorstel gehouden zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest.
Ongeacht het aantal aanwezige leden kan alsdan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 17: Ontbinding

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemenen Vergadering.

2. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande Artikel is van overeenkomstige toepassing.

3. De bezittingen van de vereniging worden dan met inachtneming van artikel 23 van het Burgerlijk Wetboek bij gewone meerderheid van stemmen aan een gerelateerde organisatie aangeboden.
In geen geval mogen bezittingen de Vereniging onder de leden worden verdeeld.

Artikel 18: Huishoudelijk Reglement

1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.

2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de Statuten.

Vastgesteld door de leden