Strandopgang Hengstepad

Er is steeds wat aan de hand met de Strandopgang Hengstepad. Die is steeds moeilijker begaanbaar.

Ons lid Dhr. Boschloo schrijft daar regelmatig over naar de Wethouder. Als reactie werd onlangs een gesprek georganiseerd met een ambtenaar en de strandmanager (onderhoud strand is uitbesteed aan een stichting).

Hieronder een weergave van dat gesprek in een brief aan Raad en College.


1. Het gesprek

Op woensdag 11 oktober j.l. vergezelde ondergetekende Hr. Boschloo bij een gesprek met een ambtenaar van de Gemeente en de Strandmanager van de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) m.b.t. de strandopgang Hengstepad.
Het gesprek vond plaats n.a.v. de vele brieven die Hr. Boschloo hierover reeds aan het Gemeentebestuur heeft geschreven.
Ondergetekende was aanwezig als vertegenwoordiger van de Werkgroep Blaffend Protest die belanghebbende is t.a.v. dit onderwerp vanwege het intensieve gebruik dat leden van de Vereniging van deze strandopgang maken.
Volgens de vertegenwoordiger van de Gemeente en SSN was de bedoeling om op verzoek van Wethouder Krijns aan te geven hoeveel moeite werd gedaan om de strandopgang in goede staat te houden terwijl uit de brieven van Hr. Boschloo de suggestie zou blijken dat de strandopgang met opzet werd verwaarloosd om deze uiteindelijk te sluiten.
Gesproken werd op locatie.
De toestand ter plaatse illustreerde goed het probleem. Er stond een harde wind die een zandstorm veroorzaakte die de opgang, waar de houten vlonders reeds waren verwijderd, onbegaanbaar maakte voor mensen die minder dan gemiddeld fysiek getraind zijn.

2. Stellingen van Gemeente en SSN

De volgende stellingen werden verkondigd door de vertegenwoordigers van Gemeente en SSN en werden door ondergetekende ter plaatse van de vermelde repliek voorzien.

a. SSN heeft, mede door de brieven van Hr. Boschloo, voor de strandopgang veel meer moeite gedaan en geld besteed dan voor de andere strandopgangen.

Dat kan kloppen want de andere strandopgangen waren niet in beheer bij de Gemeente terwijl de strandopgang Hengstepad al jarenlang in beheer is. Voor de andere opgangen hoefden dus geen kosten gemaakt te worden.
Gezien het resultaat zijn de inspanningen voor de strandopgang Hengstepad blijkbaar niet voldoende geweest.

b. SSN heeft de fietsenstallingen aan de noordzijde verwijderd en teruggeplaatst aan de zuidzijde. E.e.a. was nog i.v.m. afvoer zand. Het aantal fietsenrekken is gelijk gebleven.

De stelling is onjuist. De noordzijde wordt gebruikt om het zand te deponeren. De daar aanwezige fietsenrekken zijn verwijderd. Deze zijn niet teruggeplaatst aan de zuidzijde. E.e.a. blijkt uit beschikbare foto’s. Het aantal plaatsen voor fietsen is dus verminderd.

c. Het is bekend dat de strandopgang vroeger beter toegankelijk was, maar tegenwoordig waait het harder dan vroeger.

De strandopgang was vroeger voorzien van betonplaten over het gehele traject tot het strand. Enige malen zand wegschuiven met een shovel was voldoende om de begaanbaarheid op peil te houden. De bewering dat het nu harder waait dan vroeger is onzin.

d. De zorg voor strand en opgangen is uitbesteed aan SSN en het budget is beperkt.

Het is principieel onjuist om onderhoud aan de openbare ruimte op afstand te plaatsen door deze onder te brengen in een stichting. Daarmee wordt dit onttrokken aan de democratie.
In dit geval moet door SSN aan de Gemeente om meer geld worden gevraagd. Volgens de statuten van de stichting is deze belast met bedrijfsmatige activiteiten verbonden aan de strandexploitatie en veiligheid.
De stichting werkt voornamelijk ten behoeve van de exploitanten in plaats van in het belang van de burgers.

e. SSN stelt prioriteiten vast t.a.v. het benutten van het budget. Prioriteit wordt gegeven aan de stranden en opgangen waar strandexploitanten hun geld moeten verdienen. Stranden met blauwe vlag. De toegang voor bevoorrading moet verzekerd zijn.

Zie reactie in punt d.
T.a.v. de strandopgangen met prioriteit gaat dit verhaal niet op omdat deze niet in beheer waren van de Gemeente. Het is ondergetekende bekend dat SSN is opgericht in het belang van de ondernemers en niet in het belang van de burgers van Den Helder.
Veel burgers willen van het strand genieten zonder behoefte aan horeca op het strand. Aan blauwe vlaggen is al helemaal geen behoefte.

f. Het voorzien van de strandopgang van betonnen platen, zoals vroeger het geval was, stuit op bezwaren t.a.v. de ondergrond. Er moeten daarvoor materialen worden gebruikt die in de duinen niet thuis horen. Diverse regels houden dat tegen. De Stichting Landschap Noord Holland (LNH) wil dat niet.

Zie reactie in punt d.
T.a.v. de strandopgangen met prioriteit gaat dit verhaal niet op omdat deze niet in beheer waren van de Gemeente. Het is ondergetekende bekend dat SSN is opgericht in het belang van de ondernemers en niet in het belang van de burgers van Den Helder.
Veel burgers willen van het strand genieten zonder behoefte aan horeca op het strand. Aan blauwe vlaggen is al helemaal geen behoefte.

g. Het is, ondanks alle inspanningen en goede wil, niet mogelijk om de strandopgang Hengstepad toegankelijk te houden. De opgang waait steeds dicht. Dat moet maar geaccepteerd worden.

Op alle strandopgangen zijn betonnen platen gebruikt door het Hoogheemraadschap. De regels over materialen die in de duinen niet thuis horen bestaan niet.
Het is bekend dat de Stichting Landschap Noord Holland dat soort beweringen doet, echter zij streven naar sluiting van de strandopgang Hengstepad. Zij willen van het strand aldaar een stiltegebied maken. Dat is te lezen in hun beleidsplan “Strandplezier en Strandplevier”.
Blijkbaar wil de Gemeente dit beleid volgen ten koste van haar burgers. De Stichting Landschap Noord Holland heeft overigens geen enkele zeggenschap over de strandopgangen.

3. Conclusies

Blijkbaar was het de bedoeling van de Wethouder om Hr. Boschloo, die serieus en trouw meldingen doet t.a.v. de bereikbaarheid van het strand voor de burgers van Den Helder, tevreden te stellen met mooie woorden. Dat is in ieder geval wat ondergetekende betreft duidelijk niet gelukt.
Wederom is gedemonstreerd dat de Gemeente te weinig doet om de belangen van de burgers in deze te behartigen, terwijl belangen van strandondernemers en de Stichting Landschap Noord Holland wel serieus worden genomen. Het gebrek aan financiële middelen moet geen argument zijn. In de begroting 2018 wordt aangegeven dat bij de overdracht van de standopgangen aan de Gemeente voor de komende jaren voldoende geld door het Hoogheemraadschap beschikbaar is gesteld. Uiteraard moet dat geld niet verkeerd worden besteed.
Zo kwam in de discussie over de strandopgangen ineens op dat de strandopgang Grafelijkheidsweg verlegd zou moeten worden. Deze zou te steil zijn. Dit onderwerp kwam ook aan de orde in het kader van de omgevingsvisie Huisduinen.
In werkelijkheid is daar geen enkele klacht over bekend, terwijl de opgang door onze leden veelvuldig wordt gebruikt.
Het verleggen is dus weggegooid geld.

Werkgroep Blaffend Protest

Ir. L. Nieuwenhuis